نام فارسى تيوپنتال سديم
  نام انگليسى THIOPENTAL SODIUM
  نام تجارى دارو Pentothal, Intraval-Na
  گروه دارويى بيهوش‌كننده عمومى
  گروه شيميايى دارو باربيتورات.
  مكانيسم اثر با اثرکردن روى سيستم فعال‌کننده مشبک (RAS) باعث ايجاد بيهوشى مي‌شود.
  موارد مصرف بيهوشى عمومى کوتاه‌مدت، narcoanalysis در روانکاوي، القاء بيهوشى قبل از داروهاى بيهوش‌کننده ديگر القاء حالت نيمه خواب narcoanalysis.
  ميزان مصرف القاء بيهوشي:
بالغين: وريدى ۲۸۰ـ۲۱۰ mg يا ۴ـ۳ ml/kg (ابتدا ۷۵ـ۲۵ mg وريدي، سپس ۷۵ـ۵۰ mg در فواصل ۴۰ـ۲۰ ثانيه).
کودکان: ابتدا ۵ـ۳ mg/kg وريدي، سپس ۱mg/kg در صورت نياز.
بيهوشى عمومي:
بالغين: وريدى ۷۵ـ۵۰ mg به فواصل ۴۰ـ۲۰ ثانيه داده مي‌شود.
Narcoanalysis:
بالغين: وريدى ۲۰۰ـ۱۰۰ mg/min.
تشنج:
بالغين: ۱۲۵ـ۷۵ mg وريدي.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، حالت آسم مفرط، پورفيزى متناوب کبدي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
تنفسي: تضعيف تنفس، برونکواسپاسم.
دستگاه عصبى مرکزي: فراموشى قهقرائي، خواب‌آلودگى طول‌کشيده.
قلبي‌عروقي: تاکيکاردي، افت فشارخون، تضعيف ميوکارد، ديس‌آريتمي.
چشم، گوش، حلق و بيني: عطسه، سرفه.
پوستي: لرز، تکانه، نکروز، درد در محل تزريق.
عضلانى اسکلتي: تحريک ماهيچه.
احتياطات: در بيمارى قلبى عروقى شديد، بيمارى کليوي، افت فشارخون، بيمارى کبدي، ميگزدم، مياستني‌گراويس، آسم، افزايش فشار داخل جمجمه‌اي، حاملگى (در گروه C قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: شروع اثر: ۶۰ـ۳۰ ثانيه. مدت اثر: ۳۰ـ۱۰ دقيقه. انتشار: گسترده به‌ويژه به‌داخل عضله و کبد از جفت رد مي‌شود. متابوليسم: کبدي. دفع: کليوى (نيمه عمر ۱۲دقيقه).
تداخلات داروئي: داروهاى سداتيو باعث ازدياد تضعيف CNS مي‌شوند؛ فنوتيازين‌ها باعث تشديد خطر هيپوتانسيون مي‌شوند؛ پروبنسيد باعث افزايش زمان بيهوشى مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ علائم حياتى را در طى تجويز ۵ـ۳ دقيقه و هر چهار ساعت بعد از عمل کنترل مي‌کنيم.
توصيه‌ها:
ـ دارو را بعد از رقيق کردن به ميزان ۲۰ml/ ۵۰mg با آب مقطر تزريق مي‌کنيم و ۲۵mg يا کمتر از آن را در دقيقه مي‌دهيم. پاسخ مريض مشخص‌کننده دوز دارو است.
ـ در هنگام استفاده از دارو لوازم احياء در دسترس داشته باشيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: ايجاد بيهوشى در حد موردنياز.
در مواردي‌که نشت عروقى ظاهر شود براى کاهش درد و افزايش سيرکولاسيون از نيتروپروسايد يا کلروپروکائين استفاده مي‌شود.
ديس‌آريتمى يا تضعيف ميوکارد را ارزشيابى کنيد.