نام فارسى سولفادوکسين ـ پى
  نام انگليسى SULFADOXINE-P
  نام تجارى دارو Fansidar
  گروه دارويى ضدمالاريا
  گروه شيميايى دارو ترکيب سولفادوکسين و پريمتامين.
  مكانيسم اثر سولفادوکسين با مهار رقابتى آنزيم لازم براى ساخت اسيدى هيدروفوليک داراى اثر باکتريواستاتيک است. پريمتامين از تبديل اسيد دى هيدروفوليک به فرم فعال آن يعنى اسيد تتراهيدروفوليک جلوگيرى مي‌کند.
  موارد مصرف پروفيلاکسى در مسافران عازم مناطق اندميک آلوده به پلاسموديوم فالسيپاروم و پلاسموديوم ويواکس.
  ميزان مصرف حملات حاد مالاريا:
بالغين: ۳ـ۲ قرص خوراکى تک‌دوز.
کودکان: ۲ قرص (کودکان ۱۵ـ۹ سال) يا يک قرص (کودکان ۹ـ۴ سال)، يا نصف قرص (کودکان زير ۴ سال) خوراکى به‌صورت تک‌دوز.
پروفيلاکسى مالاريا:
بالغين: يک قرص هفته‌اى يک بار يا ۲ قرص دو هفته يکبار.
کودکان: سه‌چهارم قرص (کودکان ۱۵ـ۹ سال)، يک‌دوم قرص (۸ـ۴ سال)، يک‌چهارم قرص (کودکان زير ۴ سال) هفته‌اى يک‌بار.
  توضيحات دارو (براى اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تک‌نگار
PRIMETHAMINE, SULFISOXAZOLE)