نام فارسى سوفنتانيل سيترات
  نام انگليسى SUFENTANYL CITRATE
  نام تجارى دارو Sufenta
  گروه دارويى بيهوش‌كننده عمومى
  گروه شيميايى دارو آگونيست Opiates
  مكانيسم اثر داراى اثرات اپوئيد قوى مشابه فنتانيل (۷ بار قوي‌تر از آن) است.
  موارد مصرف ضد درد، ابقاء بيهوشى عمومي.
  ميزان مصرف کمک به بيهوشى عمومي:
بالغين: وريدى ۸ـ۱ mcg/kg بسته به زمان مورد نياز جهت بيهوشي، در صورت لزوم ۲۵ـ۱۰ mcg به‌صورت اضافى تجويز مي‌شود.
بيهوشى اوليه:
بالغين: ۳۰ـ۱ mcg/kg وريدى همراه يک شل‌کننده عضلاني، در صورت لزوم ۲۵ـ۱۰ mcg به‌صورت اضافى تجويز مي‌شود.
  توضيحات دارو فارماکوکينتيک: شروع اثر: ۳ـ۵/۱ دقيقه. مدت اثر: ۴۰ دقيقه. انتشار: از CNS رد مي‌شود. متابوليسم: در کبد و روده کوچک. دفع: از راه ادرار و مدفوع (نيمه عمر ۳ـ۲ ساعت)
تداخلات داروئي: الکل، داروهاى سداتيو و بيهوش‌کننده‌هاى عمومى باعث افزايش تضعيف CNS مي‌شوند؛ مصرف همزمان داروهاى آنتاگونيست بتاآدرنرژيک باعث تشديد خطر براديکاردى مي‌شود؛ مصرف همزمان سايمتيدين باعث تشديد خطر تضعيف مي‌شود.
(جهت اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تک‌نگار FENTANYL CITRTE)