نام فارسى سديم تترادسيل سولفات
  نام انگليسى SODIUM TETRADECYL SULFATE
  نام تجارى دارو Sotradecol 1%
  گروه دارويى سخت‌کننده عروق.
  گروه شيميايى دارو ترکيب اسکلروزان.
  موارد مصرف درمان واريس وريدي، درمان هموروئيد داخلى
  ميزان مصرف واريس وريدي:
وريد کوچک: ۲ـ۵/۰ ml از محلول ۱% (۲۰ـ۵ mg) وريدي.
وريد متوسط و بزرگ: ۲ـ۲/۰ ml از محلول ۳% (۶۰ـ۱۵ mg) وريدى (حداکثر ۱۰ml براى يک دوره درمان).
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ تزريق بايد بااحتياط صورت بگيرد، زيرا در صورت نشت دارو به بافت‌هاى اطراف رگ ممکن است عوارض شديد موضعى ايجاد شود.
ـ قبل از تزريق اصلى با تزريق ۲/۰ ml از محلول ۱% به داخل وريد و کنترل بيمار طى ۴ ساعت از عدم وجود آلرژى به دارو اطمينان حاصل کنيد.