نام فارسى سديم کلرايد (سيستمي)
  نام انگليسى SODIUM CHLORIDE (Systemic)
  نام تجارى دارو Slo-Salt
  گروه دارويى تأمين آب و الکتروليت‌ها
  گروه شيميايى دارو آب و املاح
  موارد مصرف محلول %5 در هيپوناترمى و هيپوکلرمي، محلول %0.9 در مواردي‌که يون کلر بيش از سديم از دست رفته است (مثلاً استفراغ ناشى از انسداد پيلور) يا وقتي‌که يون‌ها به‌طور يکسان از دست رفته‌اند (مانند استفراغ ناشى از انسداد روده‌اي).
  ميزان مصرف به‌صورت وريدى و يا براساس ارزيابى اوليه آب و الکتروليت‌ها و آزمون‌هاى بعدى الکتروليت‌هاى خون صورت مي‌گيرد.
موارد منع مصرف: CHF، نارسائى کليوي، ادم و احتباس مايعات.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبي: سردرد، ضعف، منگي، سرگيجه، بي‌قراري، اغماء.
قلبي‌عروقي: تشديد نارسائى قلبي، تاکي‌کاردي، ادم، افزايش فشارخون.
متابوليک: هيپرناترمي، هيپوکالمي، تشديد اسيدوز.
تنفسي: ادم ريوى و ايست تنفسي.
احتياطات: اختلال کليوي، سيروز، نفروز، هيپرپروترومبينمي.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ قبل از تزريق ظرف محلول را از نظر پارگى بررسى کنيد.
ـ تزريق محلول 5% براى اجتناب از ادم ريوى بايد به آرامى صورت بگيرد.
ـ تجويز زياد اين محلول (و محلول‌هاى فاقد پتاسيم) ممکن است منجر به هيپوکالمى گردد.