نام فارسى ريفامپين
  نام انگليسى RIFAMPIN (Rifampicin)
  نام تجارى دارو Rifadin, Rimactane, Rofact
  گروه دارويى ضد سل، ضد جذام
  گروه شيميايى دارو از مشتقات ريفامپين B
  مكانيسم اثر پلي‌مراز وابسته به DNA را مهار کرده و ضمن کاهش سنتز RNA همانندسازى در باسيل‌هاى سلولى را کاهش مي‌دهد.
  موارد مصرف سل ريوي، افراد ناقل مننگوکوک (پيشگيري).
  ميزان مصرف بالغين: خوراک ۶۰۰mg/day در يک دوز منفرد يک ساعت قبل از غذا يا ۲ ساعت بعد از غذا.
کودکان بزرگتر از ۵ سال: خوراکى ۲۰ـ۱۰ mg/kg/day در يک دوز منفرد يک ساعت قبل از غذا يا ۲ ساعت بعد از غذا حداکثر تا ۶۰۰mg/day همراه ساير داروهاى ضدسل داده مي‌شود.
ناقلين مننگوکوک:
بالغين: خوراکى ۶۰۰mg دوبار در روز به‌مدت ۲ روز.
بچه‌هاى بزرگتر از ۵ سال: خوراکى ۱۵mg/kg دوبار در روز به‌مدت دو روز حداکثر تا ۶۰۰mg/dose داده مي‌شود.
پروفيلاکسى هموفيلوس آنفلوانزا نوع B:
بالغين: روزانه ۶۰۰mg خوراکى براى ۴ روز.
کودکان: روزانه ۲۰ـ۱۰ mg/kg خوراکى براى ۴ روز.
جذا حساس به داپسون:
بالغين: ۶۰۰mg خوراکى يک بار در ماه همراه کلوفازيمين و داپسون براى ۲ سال يا بيشتر.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پروفيلاکسى هموفيلوس آنفولانزا نوع B
قلبى عروقي: نارسائى احتقانى قل، ديس‌ريتمي.
دستگاه عصبى مرکزي: سردرد، اضطراب، خواب‌آلودگي، لرزش، تشنج، بي‌حالي، افسردگي، تيرگى شعور، سايکوز، تهاجم.
چشم، گوش، حلق و بيني: تاري‌ديد، نوريت اپتيک، ترس از نور.
خوني: آنمي‌هموليتيت، ترومبوسيتوپني، لکوپني.
احتياطات: در حاملگى (در گروه C قرار دارد)، بچه‌هاى زير ۱۳ سال بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. شروع اثر: سريع. اوج اثر: ۴ـ۲ ساعت. مدت اثر: ۲۴ ساعت. انتشار: گسترده، از CNS و جفت رد مي‌شود، وارد شير مي‌شود. متابوليسم: کبدى (به متابوليت‌هاى فعال و غيرفعال)، داراى چرخه روده‌اى ـ کبدى است. دفع: ۷۰% گوارشي، ۳۰% کليوى (نيمه عمر ۳ ساعت).
تداخلات داروئي: PAS باعث کاهش غلظت آن مي‌شود؛ باعث کاهش سطح سرمى و تأثير بسيارى از داروها مانند داپسون، بنزوديازپين‌ها، کورتيکواستروئيدها، ديگوکسين، متادون، وارفارين، سولفونيل اوره‌ها، پروپرانولول و کينيدين مي‌شود؛ مصرف همزمان الکل و ايزونيازيد باعث تشديد خطر سميت کبدى مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ علائم آنمي: هماتوکريت، هموگلوبين، خستگي.
ـ تست‌هاى کبدى هر هفته: AST, ALT, بيلي‌روبين.
ـ دما: اگر کمتر از ۱۰۱ درجه فارنهايت باشد بايد دما را پائين آورد.
ـ تست‌هاى کليوى قبل از درمان و هر ماه بعد از درمان: BUN، کراتينين، برون‌ده ادراري، وزن مخصوص، آزمايش کامل ادرار.
توصيه‌ها:
ـ براى کاهش نشانه‌هاى گوارشى دارو را با غذا ميل نمائيد حتى اگر جذب دارو کاهش يابد.
ـ اگر استفراغ رخ داد از داروى ضداستفراغ استفاده کنيد.
ـ بعد از کامل کردن C&S از دارو استفاده شود، براى بررسى وجود مقاومت، اين کار هر ماه يک‌بار تکرار شود.
ارزيابى باليني:
وضعيت رواني: خلق و خو، تغييرات رفتارى (سايکوز، ممکن است رخ دهد).
وضعيت کبدي: کاهش اشتهاء، زردي، ادرار تيره، خستگي.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ جدول زمانى و مقدار دارو براساس تحمل مريض ارائه مي‌شود.
ـ که نقطه نظرات ارائه شده در جدول را رعايت کند، چرا که احتمال عود وجود دارد.
ـ در هنگام مصرف دارو، از نوشيدن الکل اجتناب کنيد.
ـ رنگ ادرار، مدفوع، بزاق، خلط، عرق و اشک ممکن است قرمز مايل به نارنجى شود. لنزهاى تماسى نرم ممکن است به‌طور دائم رنگ بگيرند.
تداخل با تست‌هاى آزمايشگاهي:
تداخل: با سطح فولات، ويتامين BSP, B12 و تست‌هاى بررسي‌کننده کيسه صفرا.