نام فارسى رزورسينول ـ اس
  نام انگليسى RESORCINOL-S
  نام تجارى دارو Acnaid
  گروه دارويى ضد آکنه
  گروه شيميايى دارو کراتوليتيک.
  مكانيسم اثر آکنه ولگاريس، درماتيت سبوره، اگزما، پسورياز.
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: روزانه يک بار به‌صورت موضعي.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ پس از ماليدن کرم برروى موضع دست‌ها را بشوئيد.
ـ از تماس دارو با چشم اجتناب کنيد.