نام فارسى پروکائين
  نام انگليسى PROCAINE HCL
  نام تجارى دارو Novocaine
  گروه دارويى بي‌حس‌كننده موضعى
  گروه شيميايى دارو استر
  مكانيسم اثر در نشستن برروى محل‌هائى قرارگيرى کلسيم، رقابت نموده و عبور سديم از وراى غشاى سلولى را کنترل مي‌کند، و باعث کاهش فازدپلاريزاسيون پتانسيل عمل مي‌گردد.
  موارد مصرف بي‌حسى نخاعي، بلوک محيطى و اپي‌دورال، بي‌حسى ارتشاحي، پرينه و اندام تحتانى
  ميزان مصرف بسته به روش بي‌حسى متفاوت مي‌باشد.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مرکزي: اضطراب، بي‌قراري، تشنج، از دست دادن هوشياري، خواب‌آلودگي، عدم آگاهى به زمان و مکان، لرزش، تکانه.
قلبي‌عروقي: تضعيف ميوکارد، ايست قلبي، ديس‌ريتمي، براديکاردي، هيپوتانسيون، هيپرتانسيون، براديکاردى جنين.
گوارشي: تهوع، استفراغ.
پوستي: راش، کهير، واکنش‌هاى آلرژيک، ادم، سوزش، تغييررنگ پوست در محل تزريق، نکروز بافتي.
تنفس: آسم وضعيتى مداوم، ايست تنفسي، آنافيلاکسي.
احتياطات: در سالمندان، آلرژى شديد داروئي، حاملگى (در گروه C قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ فشارخون، نبض، تنفس در زمان درمان
ـ تون قلب جنين، در صورتي‌که دارو در زمان زايمان استفاده شده باشد.
توصيه‌ها:
ـ فقط از محلول غيرشفافى که رسوب نداده است استفاده کنيد.
ـ فقط در صورتي‌که لوازم احياء در دسترس داريد، از دارو استفاده کنيد.
ـ در هنگام استفاده از دارو براى بي‌حسى اپي‌دورال و کودال (caudal)، دارو را بدون محافظ به‌کار ببريد.
روش تهيه / تجويز:
ـ از محلول تازه استفاده کنيد، قسمت‌هاى بدون استفاده را دور بريزيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: ايجاد بي‌حسى مورد نياز براى عمل.
واکنش‌هاى آلرژيک: راش، کهير، خارش.
وضعيت قلبي: ECG براى موارد ديس‌ريتمي، نبض، فشارخون در زمان بي‌حسي.
درمان مصرف بيش از حد دارو: بازنگهداشتن راه هوائي، تجويز اکسيژن، منقبض‌کننده عروقي، مايعات وريدي، ضد تشنج‌ها در موارد صرع.