نام فارسى پريلوکائين ـ اف
  نام انگليسى PRILOCAIN - F
  نام تجارى دارو Citanest
  گروه دارويى بي‌حس‌كننده موضعى
  گروه شيميايى دارو بي‌حس‌کننده آميدى
  موارد مصرف بي‌حسى و بلوک عصبى در مصارف دندانپزشکي.
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: ۲ـ۱ ml (برابر با ۶۰ـ۳۰ mg) تزريق موضعى (حداکثر دوز مصرف ۶۰۰ـ۴۰۰ mg).
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو.
  توضيحات دارو احتياطات: افراد سالمند و ناتوان، سابقه ايسکمى قلبي، صرع، متهموگلوبينمي.