نام فارسى پرازيکوانتل
  نام انگليسى PRAZIQUANTEL
  نام تجارى دارو Biltricide
  گروه دارويى ضد كرم
  گروه شيميايى دارو از مشتقات Pyrazinoisoquiolone
  مكانيسم اثر با افزايش نفوذپذيرى غشاء سلولى کرم به کلسيم، خروج يون‌هاى +۲ Ca باعث فلج عضلات بادکش‌ها و درنتيجه جداشدن آنها از ديواره عروق مي‌شود.
  موارد مصرف شيستوزومياز، کلونورکياز، فاسيولاز، متاگونيمياز، پاراگونيمياز، هيمنوليپاز، تنياز، کرم‌هاى نواري.
  ميزان مصرف شيستوزوميازيس:
بالغين و کودکان بزرگتر از ۴ سال: ۶۰mg/kg خوراکى در سه دوز منقسم و در يک روز، مي‌توان دوز دارو را در فاصله ۳ـ۲ ماه پس از تماس با انگل تکرار کرد.
ترماتودها:
بالغين و کودکان بزرگتر از ۴ سال: ۷۵mg/kg خوراکى در سه دوز منقسم در يک روز.
سستوديازيس:
بالغين: ۲۰ـ۱۰ mg/kg خوراکى به‌صورت دوز واحد (براى فرم بالغ يا مرحله روده‌اي)؛ روزانه ۵۰mg/kg خوراکى در ۳ دوز منقسم به‌مدت ۱۴ روز.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوستي: راش، خارش، کهير، افزايش فشارخون.
دستگاه عصبى مرکزي: گيجي، سردرد، خواب‌آلودگي، کسالت، افزايش فعاليت تشنجي، تب، تعريق.
گوارشي: تهوع، استفراغ، بي‌اشتهائي، اسهال، درد شکم، افزايش آنزيم‌هاى کبدي.
احتياطات: در بچه‌هاى زير چهار سال، اختلالات تشنجي، حاملگى (در گروه B قرار دارد) بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: ۸۰%. اوج اثر: ۳ـ۱ ساعت. انتشار: از CNS رد مي‌شود، به داخل شير وارد مي‌شود. متابوليسم: کبدى (داراى متابوليسم عبور اول). دفع: کليوي. نيمه عمر: دارو ۵/۱ـ۱ ساعت، متابوليت‌ها ۵ـ۴ ساعت.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ تست‌هاى عملکرد کبدي: ALT, AST مواظب افزايش اين آنزيم‌ها باشيد.
ـ در طى درمان کامل، يک و سه ماه بعد از درمان مدفوع را بررسى کنيد. نمونه را تا هنگامى که گرم هستند به آزمايشگاه بفرستيد.
توصيه‌ها:
ـ براى کاهش دادن اثرات دستگاه عصبى مرکزى (سيستى سرکوز مغزي)، دستور دهيد که به بيمار کورتيکوستروئيد بدهند.
ـ براى تميز کردن روده قبل از درمان، از ملين استفاده کنيد.
ـ براى اجتناب از نشانه‌هاى گوارشى دارو را به‌صورت خوراکى با مايعات در طى غذا ميل نمائيد. آن را بجويد.
روش تهيه / تجويز:
ـ دارو را در جاى خنک و در محفظه‌هاى محکم نگهدارى کنيد.
ـ از رانندگى و فعاليت‌هاى خطرناک در روز درمان و يک روز بعد از آن، خوددارى کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ‌درماني: دفع کرم، سه کشت منفى بعد از طى دوره کامل درمان.
واکنش مايع نخاعى (CSF): سردرد، تب بالا، در صورت رخ دادن اين علائم، مصرف دارو را قطع نموده و به پزشک اطلاع دهيد.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ بعد از اجابت مزاج، بهداشت مناسب که شامل شستن دست‌ها است را رعايت کنيد و به بيمار بگوئيد که از گذاشتن انگشتان در دهان خود، اجتناب کند.
ـ نياز است که مريض جدول زمان‌بندى دوز دارو و زمان مصرف آن را براساس تحمل خود مصرف کند.
ـ تا ۷۲ ساعت پس از روز درمان با دارو، از تغذيه نوزاد با شير مادر خوددارى کنيد.
درمان مصرف بيش از حد دارو: ملين‌هاى سريع‌الاثر.