نام فارسى فنتيون کامپاند
  نام انگليسى PHENYTOIN COMPOUND
  نام تجارى دارو Garoin
  گروه دارويى ضد تشنج
  گروه شيميايى دارو ترکيب فني‌توئين و فنوباربيتال
  موارد مصرف کنترل تشنج‌هاى ژنراليزه، حملات لب تمپورال.
  ميزان مصرف بالغين: روزانه ۳ـ۱ قرص براساس پاسخ باليني.
  توضيحات دارو (براى اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تک‌نگارهاي
PHENOBARBITAL و PHENYTOIN)