نام فارسى فنيل‌نفرين کامپاند
  نام انگليسى PHENYLEPHRINE COMPOUND
  گروه دارويى ضد احتقان بينى
  گروه شيميايى دارو ترکيب فنيل‌افرين و سولفات روى
  موارد مصرف التهاب خفيف ملتحمه ناشى از حساسيت چشمي.
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: ۲ـ۱ قطره سه بار در روز به داخل کيسه ملتحمه.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ التهاب چشمي: در صورت التهاب شديد چشم، پرخونى فراوان باعث افزايش جذب سيستميک دارو مي‌شود و در اين‌صورت مصرف دارو بايد بااحتياط صورت بگيرد.
توصيه‌ها:
ـ از التماس نوک قطره‌چکان با سطح خارجى چشم اجتناب کنيد.
ـ باقي‌مانده دارو را يک‌ماه پس از شروع مصرف دارو دور بريزيد.