نام فارسى پدياتريک گريپ
  نام انگليسى PEDIATRIC GRIPE
  نام تجارى دارو Naldecon
  گروه دارويى ضد سرماخوردگى
  گروه شيميايى دارو ترکيب آنتي‌هيستامين و ضداحتقان
  موارد مصرف کاهش احتقان بينى و شيپوراستاش گوش در سرماخوردگى بچه‌ها، سينوزيت، رينيت آلرژيک، رينيت وازوموتور، و عفونت‌هاى دستگاه تنفسي.
  ميزان مصرف کودکان ۱۲ـ۶ سال: مقدار ۸ml از شربت ۴ـ۳ بار در روز.
کودکان ۶ـ۱ سال: مقدار ۴ml از شربت ۴ـ۳ بار در روز.
کودکان ۱۲ـ۶ ماه: مقدار ۲ml از شربت ۴ـ۳ بار در روز.
  توضيحات دارو (جهت اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تک‌نگار هريک از اجزاء ترکيب).