نام فارسى اکسي‌تتراسايکلين
  نام انگليسى OXYTETRACYCLINE
  نام تجارى دارو EP Mycin, Terramycin, Uri-Tet
  گروه دارويى آنتى‌بيوتيک
  گروه شيميايى دارو تتراسيکلين
  مكانيسم اثر با مهار سنتز پروتئين در باکترى داراى اثرات باکتريواستاتيک وسيع‌الطيف است.
  موارد مصرف عفونت‌هاى ادراري، تنفسي، STD، آکنه، مؤثر بر بسيارى از عوامل باکتريائي.
  ميزان مصرف ۵۰۰ـ۲۵۰ mg به‌صورت خوراکي۴ـ۲ بار در روز؛ يا تزريق عضلانى ۱۰۰mg براى ۳ـ۲ بار در روز؛ يا مقدار ۵۰۰ـ۲۵۰ mg به‌صورت وريدى هر ۱۲ ساعت (حداکثر ۵۰۰mg هر ۶ ساعت).
کودکان بيش از ۸ سال: مقدار ۵۰ـ۲۵ mg/kg به‌صورت خوراکى در ۴ دوز منقسم، يا روزانه ۲۵ـ۱۵ mg/kg از راه عضلانى در ۳ـ۲ دوز (حداکثر ۲۵۰mg در هر دوز)، يا مقدار ۲۰ـ۱۰ mg/kg به‌صورت وريدى در ۲ دوز منقسم.
  توضيحات دارو فارماکوکينتيک: جذب: ۶۰% از راه گوارشى و عضلاني. اوج اثر: ۴ـ۲ ساعت. جذب: ۶۰% از راه گوارشى و عضلاني. انتشار: در کبد تغليظ مي‌شود، از جفت رد مي‌شود. متابوليسم: داراى متابوليسم نسبى است. دفع: کليوى (نيمه عمر ۱۰ـ۶ ساعت).
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ براى تزريق وريدى تنها از فرم HCl دارو مي‌توان استفاده کرد. محلول وريدى با افزودن ۱۰۰ml آب استريل رقيق کنيد و به آهستگى طى ۳۰ـ۱۵ دقيقه تزيق کنيد (از فرم عضلانى نيز براى تزريق وريدى استفاده نکنيد).
(براى اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تک‌نگار TETRACYCLINE).