نام فارسى شستشودهندۀ چشم
  نام انگليسى OPHTHALMIC BATH
  گروه دارويى چشم - شستشودهندۀ چشم
  گروه شيميايى دارو اسيد بوريک
  موارد مصرف شستشوى چشم از مواد خارجى و برطرف کردن تحريک چشم.
  ميزان مصرف پيمانه مخصوص تميز را با محلول شستشو پر کرده و محکم برروى چشم قرار مي‌دهند، بعد ضمن عقب بردن سر چشم را باز کرده و با به‌هم زدن پلک‌ها چشم را مي‌شويند.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ به بيمار توصيه کنيد با وجود لنز تماسى چشمى از دارو استفاده نکند.
ـ به بيمار توصيه کنيد در صورت وجود زخم در چشم يا اطراف آن از دارو استفاده نکند.