نام فارسى متيلرگونووين مالئات
  نام انگليسى METHYLERGONOVINE MALEATE
  نام تجارى دارو Methergine
  گروه دارويى اکسي‌توسيک
  گروه شيميايى دارو آلکالوئيد ارگوت
  مكانيسم اثر انقباضات رحمى را تحريک کرده و خونريزى را کاهش مي‌دهد.
  موارد مصرف درمان خونريزى بعد از زايمان يا سقط.
  ميزان مصرف بالغين: تزريق عضلانى ۲/۰ mg هر ۲ تا ۵ ساعت حداکثر ۵ دوز؛ تزريق وريدى ۲/۰ mg که در مدت يک دقيقه تجويز مي‌شود؛ ۴/۰ـ۲/۰ mg خوراکى هر ۶ تا ۱۲ ساعت به‌مدت ۲ تا ۷ روز بعد از دوز اوليه عضلانى يا وريدي.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط به فرآورده‌هاى ارگوت، انديکاسيون‌هاى زايمان، قبل از خروج جفت، هيپرتانسيون، PID، بيمارى تنفسي، قلبي، بيمارى عروق محيطي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مرکزي: سردرد، سرگيجه.
گوارشي: تهوع، استفراغ.
قلبى عروقي: درد قفسه سينه، طپش قلب، افزايش فشارخون.
چشم، گوش، حلق و بيني: وزوز گوش.
پوستي: تعريق، راش.
احتياطات: در حاملگى (در گروه C قرار دارد) بيمارى کبدى شديد، بيمارى کليوى شديد، يرقان، ديابت قندي، اختلالات تشنجى بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. شروع اثر: خوراکى ۱۵ـ۵ دقيقه، عضلانى ۵ـ۲ دقيقه، وريدى بلافاصله. مدت اثر: خوراکى / عضلانى / وريدى ۳ ساعت. انتشار: به شير وارد مي‌شود. متابوليسم: کبدي. دفع: عمدتاً از راه مدفوع (نيمه عمر ۱۲۰ـ۳۰ دقيقه).
تداخلات داروئي: داروهاى سمپاتوميمتيک و ديگر آلکالوئيدهاى ارگوت باعث تشديد اثر وازوپرسور مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ فشارخون، نبض، ويژگى و مقدار خونريزى از واژن؛ تغييراتى را که مي‌تواند نشانه خونريزى باشد کنترل کنيد.
ـ تعداد تنفس، ريتم، عمق تنفس، موارد غيرطبيعى را به پزشک اطلاع دهيد.
توصيه‌ها:
ـ تزريق وريدى داروى رقيق‌نشده از راه لوله Y يا شير سه‌راه که در دقيقه 0/2 mg يا کمتر تجويز مي‌شود.
ـ فقط در طول چهارمين مرحله زايمان استفاده شود و براى پيشرفت زايمان استفاده نشود.
ـ تزريق عضلانى در عضلات حجمى انجام شود در صورت نياز به تزريق دوزهاى بيشتر محل‌هاى تزريق را تغيير دهيد.
ـ تزريق وريدى فقط در موارد اورژانس و با در دسترس بودن برانکارد صورت گيرد.
ارزيابى باليني:
شل‌شدگى رحم، مراقب کرامپ شديد باشيد.
مسموميت با ارگوت: وزوز گوش، هيپرتانسيون، طپش قلب، درد سين.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ گزارش کردن افزايش خون از دست‌رفته، کرامپ شکمى شديد، افزايش درجه حرارت يا لوشياى بدبو.