نام فارسى مسالازين
  نام انگليسى MESALAZINE
  نام تجارى دارو Pentasta
  گروه دارويى ضدالتهاب روده‌اي.
  گروه شيميايى دارو مشتق ساليسيلات
  مكانيسم اثر با نام ۵ـ آمينوساليسيليک اسيد باعث مهار سيکلواکسيژناز و درنتيجه مهار ساخت پروستاگلاندين‌ها شده و از طريق اثرات ضدالتهابى خود را اعمال مي‌کند.
  موارد مصرف کوليت اولسرو ـ بيمارى کرون.
  ميزان مصرف بالغين: به‌صورت خوراکى ۱gr چهار بار در روز.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط به ساليسيلات‌ها.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
زخم پپتيک و عوارض جزئى گوارشي.
احتياطات: حاملگي، شيردهي.