نام فارسى مبندازول
  نام انگليسى MEBENDAZOLE
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مرکزي: سرگيجه، تب.
گوارشي: اسهال موقت، درد شکمي.
احتياطات: در بچه‌هاى کوچکتر از ۲ سال، شيردهي، حاملگى (سه ماهه اول) (در گروه C قرار دارد) با احتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: ۱۰ـ۲ درصد. متابوليسم: به متابوليت غيرفعال. دفع: عمدتاً بدون تغيير از راه مدفوع. (نيمه عمر ۹ـ۳ ساعت).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ آزمايش مدفوع در تمام طول درمان؛ نمونه مدفوع را بايد در حالي‌که هنوز گرم است به آزمايشگاه فرستاد.
توصيه‌ها:
ـ در صورتي‌که بيمار نمي‌تواند قرص را ببلعد مي‌توان آن را له کرد.
ـ قرص خوراکى را مي‌توان براى کاهش علائم گوارشى بعد از غذا مصرف کرد زيرا جذب دارو به‌وسيله غذا تغيير نمي‌کند.
ـ دوره درمانى دوم نياز پيدا مي‌شود و بعد از ۳ هفته انجام مي‌شود.
ـ دارو را در ظروف محکم نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: دفع کرم و ۳ کشت منفى مدفوع بعد از کامل شدن درمان.
واکنش آلرژيک: راش (نادر)
اسهال در جريان دفع کرم؛ از خود‌آلودگى بيمار با مدفوع پرهيز کنيد.
عفونت در اعضاء ديگر خانواده، زيرا انتقال شخص به شخص عفونت امکان‌پذير است.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ بهداشت مناسب بعد از اجابت مزاج شامل تکنيک شستن دست را به بيمار توصيه کنيد که از قرار دادن انگشت‌ها در دهان خوددارى کنيد.
ـ فرد مبتلا بايد تنها خوابيده لباس خواب تکان داده نشود، روزانه لباس خواب عوض شده و در آب داغ شسته شود.
ـ توالت هر روز با محلول ضدعفوني‌کننده شسته شود (محلول صابون سبز).
ـ پذيرش دوز دارو و دوره درمانى توسط بيمار ضرورى است.
ـ پوشيده کفش، شستشوى ميوه و سبزيجات به‌طور کامل قبل از مصرف.
  نام تجارى دارو Vermox
  گروه دارويى ضد كرم
  گروه شيميايى دارو کاربامات
  مكانيسم اثر مهار برداشت گلوکز، تخريب ميکروتوبول‌هاى سلولى در سيتوپلاسم؛ ايجاد اختلال در جذب و عملکرد ترشحي.
  موارد مصرف کرمک، کرم حلقوي، کرم قلاب‌دار، کرم شلاقي، کرم رشته‌اي، کرم نوارى خوک، کرم نوارى کوتوله، کرم نوارى گاوي، کيست هيداتيد.
  ميزان مصرف بالغين و کودکان بزرگتر از ۲ سال: ۱۰۰mg خوراکى به شکل تک‌دوز (در مورد انتروبيازيس) يا دوبار در روز به‌مدت ۳ روز (براى ساير آلودگي‌ها)، در صورت لزوم دوره درمانى بعد از ۳ هفته قابل تکرار است.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط.