نام فارسى ليپرسين (وازوپرسين ترکيبي)
  نام انگليسى LYPRESSIN (Vasopressin Synthetic)
  نام تجارى دارو Diapid
  گروه دارويى هورمون هيپوفيز
  گروه شيميايى دارو ليزين وازوپرسين
  مكانيسم اثر با اثر برروى اپيتليوم لوله‌هاى کليوى بازجذب آب را تشديد مي‌کند.
  موارد مصرف ديابت بي‌مزه غيرکليوي، تحريک پريستالتيسم روده‌ها و جهت راديوگرافى از روده‌ها.
  ميزان مصرف ديابت بي‌مزه:
بالغين: ۱۰ـ۵ واحد عضلانى يا زيرجلدى در صورت نياز ۴ـ۲ بار در روز.
کودکان: ۱۰ـ۵/۲ واحد عضلانى يا زيرجلدى در صورت نياز ۳ـ۲ بار در روز.
محرک حرکات روده:
۱۰ـ۵ واحد عضلانى که در صورت نياز مي‌توان آن را ۴ـ۳ ساعت بعد تکرار کرد.
راديوگرافى از روده‌ها:
۱۰ واحد عضلانى ۵/۲ ساعت قبل از راديوگرافي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
چشم، گوش، حلق و بيني: تحريک بيني، احتقان، رينيت، التهاب ملتحمه، ترشح از بيني.
دستگاه عصبى مرکزي: سردرد.
گوارشي: تهوع، سوزش سردل، کرامپ.
ديگر موارد: احساس فشردگى در قفسه سينه، سرفه، تنگي‌نفس.
احتياطات: در حاملگى (در گروه B قرار دارد)، بيمارى قلبى عروقى بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: شروع اثر: ۲ـ۵/۰ ساعت. مدت اثر: ۸ـ۳ ساعت. متابوليسم: در کليه و کبد. دفع: کليوى (نيمه عمر ۲۰ـ۱۰ دقيقه).
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ نسبت I&O: توزين روزانه، ادم انتهاها را کنترل کنيد، در صورت احتباس شديد آب ممکن است به تجويز ديورتيک نياز پيدا شود.
ـ دارو را در دماى اتاق نگهدارى کنيد.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: برطرف شدن تشنگى شديد، کاهش برون‌ده ادراري.
مسموميت با آب: بي‌حالي، تغييرات رفتاري، عدم آگاهى نسبت به زمان و مکان، تحريک‌پذيرى عصبى ـ عضلاني.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ قبل از استفاده از اسپري، مجراى بينى را تميز کرده و از استشمام آن بپرهيزيد.
ـ همواره دارو را به‌همراه خود داشته باشيد.