نام فارسى ليدوکائين و دکستروز
  نام انگليسى LIDOCAINE HCL & DEXTROSE
  گروه دارويى بي‌حس‌كننده موضعى
  موارد مصرف بی‌حسی قسمت تحتانی (Caudal)، نخاع در سزارین، زایمان طبیعی واژینال، یا جراحی شکم.
  ميزان مصرف بالغین: تزریق داخل نخاعی ۵/۱ ml محلول 5% در سزارین، تزریق 1ml در زایمان طبیعی واژینال و تزریق 2-۵/۱ ml جهت بی‌حسی در جراحی شکم.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاری:
توصیه‌ها:
- درصورت اتوکلاو کردن چندباره یا نگهداری دارو به‌مدت طولانی، دکستروز به کارامل تبدیل شده و باعث تغيیر رنگ محلول می‌شود. چنین محلولی نباید مصرف شود.
برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به LIDOCAINE HCL 1% 2%)