نام فارسى لوودوپا ـ بى
  نام انگليسى LEVODOPA-B
  نام تجارى دارو Madopar
  گروه دارويى ضدپاركينسون
  گروه شيميايى دارو ترکیب لوودوپا و بنزرازید
  مكانيسم اثر بنزرازید از دکربوکسیله شدن لوودوپا در بافت‌های محیطی جلوگیری کرده و سبب افزایش میزان لوودوپای مغزی می‌شود.
  موارد مصرف پارکینسونیسم ایدیوپاتیک و پارکینسونیسم پس از انسفالیت.
  ميزان مصرف در شروع درمان یک کپسول 64/5mg از راه خوراکی 4-3 بار در روز، به‌تدریج دوز دارو را افزایش می‌دهیم (تا 4-2 کپسول 250mg در روز). دوز دارو برمبنای پاسخ درمانی بیمار تعيین می‌شود.
  توضيحات دارو برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به تک‌نگار LEVODOPA