نام فارسى ايزوفلوران
  نام انگليسى ISOFLURANE
  نام تجارى دارو Frone
  گروه دارويى بيهوش‌كننده عمومى
  گروه شيميايى دارو بيهوش‌کننده استنشاقى
  موارد مصرف القاء و نگهدارى بيهوشى عمومي، شل‌کننده عضلات، داروى کمکى بيهوشى در سزارين.