نام فارسى انسولين. زينک سوسپانسيون
  نام انگليسى INSULIN. ZINC SUSPENSION (Lente)
  گروه دارويى ضد ديابت قندى
  گروه شيميايى دارو انسولین با منشاء خارجی بدون تغيیر
  مكانيسم اثر قند خون را کاهش داده و به‌طور غیرمستقیم باعث افزایش پیروات، لاکتات و کاهش پتاسیم و فسفات خون می‌شود.
  موارد مصرف کتواسیدوز، دیابت تیپ I) IDDM)، تیپ (NIDDM (II، هیپرکالمی.
  ميزان مصرف بالغین: زیرجلدی، و برای هر فرد تنظیم می‌شود.
  توضيحات دارو جهت اطلاعات بیشتر مراجعه شود به تک‌نگار INSULIN INJECTION