نام فارسى ايندوساينين
  نام انگليسى INDOCYANINE
  نام تجارى دارو Green
  گروه دارويى داروى کمک تشخيصى
  موارد مصرف اندازه‌گیری برون‌ده قلبی، اندازه‌گیری جریان خون منطقه‌ای در ارگان‌ها، آزمون اندازه‌گیری جریان خون کبد و عملکرد آن.
  ميزان مصرف سنجش برون‌ده قلب: ایندوسیانیز را با آب استریل تا حجم 1ml رقیق کرده و از طریق کانتر وریدی وارد دهلیز یا بطن راست، یا شریان ریوی می‌کنیم.
سنجش عملکرد کبد: محلول را تا رسیدن به غلظت 5mg/ml رقیق می‌کنیم. (در هنگام آزمون بیمار باید ناشتا باشد) و آن را از طریق ورید هپاتیک تزریق می‌کنیم.
موارد منع مصرف و احتیاطات: سابقه آلرژی به ترکیبات یددار.
  توضيحات دارو عوارض جانبی:
حساسیت به ید و سدیم موجو در محلول.