نام فارسى اکسپکتورانت کدئين
  نام انگليسى EXPECTORANT CODEINE
  نام تجارى دارو Histolit DC
  گروه دارويى خلط‌آور، ضدسرفه، ضداحتقان
  گروه شيميايى دارو تركيب چندداروئى همراه كدئين
  موارد مصرف تخفيف علائم سرماخوردگى و سرفه.
  ميزان مصرف بالغين: مقدار 5 تا 10ml به صورت خوراكى هر 6 ساعت.
كودكان (12-6 سال): ۵ـ۵/۲ ml خوراكى هر 6 ساعت.
كودكان (6-2 سال):۵ /۲ـ۲۵/۱ mll خوراكى هر 6 ساعت.
  توضيحات دارو (براى اطلاعات بيشتر به تك‌نگار هريك از اجزاء تركيب مراجعه شود).