نام فارسى اپي‌نفرين بيتارات يا هيدروکلرايد (چشمي)
  نام انگليسى EPHINEPHRINE BITARTRATE OR HCL (Ophthalmic)
  نام تجارى دارو Adrenalin Chloride, Epifrin, Epitrate, Glaucon
  گروه دارويى چشم - گشادكننده مردمك چشم
  گروه شيميايى دارو آمين مقللد سمپاتيك
  مكانيسم اثر پاسخ عضله اسفنكتر عنبيه را مهاركرده و نيز با مهار پاسخ عضلۀ تطابقى جسم مژگانى به تحريك كولينرژيك باعث گشادشدن مردمك و فلج تطابقى مي‌گردد.
  موارد مصرف اعمال جراحى چشم، گلوكوم با زاويۀ باز.
  ميزان مصرف تزريق داخل چشمى ۱/۰ تا ۲/۰ ميلي‌ليتر محلول۱/۰% (HCL)؛ چكاندن 1 تا 2 قطره از يك محلول 1% تا 2% كه با تونومترى تعيين مي‌شود (Bitartrate)؛ 1 قطره از يك محلول 5/۰ تا 2% (HCL).
در جراحي:
بالغين و بچه‌ها: چكاندن 1 قطره يا بيشتر از محلول ۱/۰% (HCL) تا 3بار در روز.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به آمين‌هاى مقلد سمپاتيك، در گلوكوم با زاويۀ تنگ، اختلالات ريتم، شوك كارديوژنيك ارتويواسكلروز مغزي.
  توضيحات دارو احتياطات: در پيري، ديابت شيرين، پركارى تيموس، بيمارى پاركينسون، حاملگى (در گروه C قرار دارد) با احتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
تونومترى در درمان طولاني‌مدت.
اندازه‌گيرى فشارخون، نبض و تنفس.
ارزيابى باليني:
واكنش‌هاى آلرژيك: خارش، تورم پلک، ترشح چشم، در اين موارد مصرف دارو بايد قطع شود.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ در صورت ايجاد تغييرات بينائي، تارى يا از دست رفتن ديد، اشکال تنفسي، تعريق و رنگ‌پريدگى به پزشک گزارش شود.
ـ روش چکاندن قطره: فشاردادن کيسه اشکى به‌مدت ۱ دقيقه؛ قطره‌چکان نبايد با چشم تماس يابد.
ـ درمان طولاني‌مدت ممکن است براى گلوکوم لازم شود.
ـ کنترل داروهاى OTC از نظر ديگر محرک‌هاى سمپاتيک سيستم عصبى (مثل فنيل‌افرين).