نام فارسى داي‌پي‌ورفرين
  نام انگليسى DIPIVEFRIN
  نام تجارى دارو Propine, Glaucothil
  گروه دارويى چشم - درمان گلوكوم
  گروه شيميايى دارو پيش‌ساز اپي‌نفرين، سمپاتوميمتيك.
  مكانيسم اثر اين دارو پيش‌ساز اپي‌نفرين است و توسط هيدروليز آنزيمى به اپي‌نفرين تبديل مي‌شود و باعث افزايش جريان مايعات چشمى و كاهش فشار چشمى مي‌شود.
  موارد مصرف درمان پايه و جانشين ديگر داروهاى ضدگلوكوم (زاويه بسته و زاويه باز).
  ميزان مصرف يك قطره در هر چشم هر 12 ساعت.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو، گلوكوم با زاويه باريك، حاملگى (گروه B).
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
قلبى عروقي: تاكي‌كاردي، آريتمي، افزايش فشارخون چشمي، واكنش حساسيتى ملغمه.
احتياطات: در حساسيت به سولفيت، در بيماران آسمي، شيردهي.