نام فارسى دي‌متيل سولفوکسايد
  نام انگليسى DIMETHYLSULFOXIDE (DMSO)
  نام تجارى دارو Rimso
  گروه دارويى ضدالتهاب
  گروه شيميايى دارو ضدالتهاب، مهاركننده كولين‌استراز
  مكانيسم اثر داراى اعمال ضدالتهابي، بلوك عصبي، مدر، مهاركننده كولين‌استراز، گشادكننده عروق مي‌باشد.
  موارد مصرف درمان علامتى عفونت مجارى ادرار، اسكلرودرما، آرتريت، عفونت هرپس، اسكلرودرمي.
  ميزان مصرف محلول 50ml دارو بايد توسط كاتتر وارد مثانه شود و يك‌ربع باقى ‌بماند. مصرف دارو به‌همين ترتيب هر دوهفته يك‌بار تا زمان بهبودى بايد ادامه يابد و از تزريق عضلانى يا وريدى دارو خوددارى كنيد.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو.
  توضيحات دارو احتياطات: نارسائى كبد و كليه، حاملگى (گروه C)، شيردهي.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
چشم: شفافيت عدسى و ضريب انكسار آن در آزمايشات تجربى در مورد نمونه‌هاى حيوانى تغيير كرده است.
انجام آزمايشات مربوط به كبد و كليه و شمارش اجزاء خون هر 6 ماه يك‌بار لازم است.