نام فارسى دي‌‌لوگزاميد فروات
  نام انگليسى DILOXANIDE FUROATE
  نام تجارى دارو Turamide
  گروه دارويى ضد آميب
  گروه شيميايى دارو مشتق دى كلرو استاميد
  مكانيسم اثر باعث مرگ آميب در روده مي‌شود.
  موارد مصرف درمان آميبياز حاد، درمان دفع بدون علامت كيست، درمان كمكى در آميبياز خارج روده‌اي.
  ميزان مصرف بالغين: يك قرص، سه‌بار در روز به‌مدت 10 روز؛ درصورت لزوم مي‌توان دوره درمان را تكرار كرد.
كودكان: روزانه 20mg/kg خوراكى در سه دوز منقسم، به‌مدت 10 روز.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط، كودكان كوچك‌تر از 2 سال.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: نفخ (شايع)، استفراغ.
پوست: كهير، خارش.
فارماكوكينتيك: متابوليسم: هيدروليز در خون. دفع: كليوى و كم‌تر از 10% ازطريق مدفوع.