نام فارسى دکونژستانت (بخور)
  نام انگليسى DECONGESTANT (Inhaler)
  گروه دارويى ضداحتقان بينى
  موارد مصرف برطرف كردن احتقان بيني.
  ميزان مصرف قلم‌بينى را نزديك هريك از سوراخ‌هاى بينى نگه‌داريد و درحالى كه سوراخ ديگر را مسدود كرده‌ايد آن را استنشاق كنيد. (اثرات درمانى ممكن است تا 3 ماه پس از مصرف حفظ شود).