نام فارسى داپزون
  نام انگليسى DAPSONE (DDS)
  نام تجارى دارو Avlosulfan
  گروه دارويى ضد جذام
  گروه شيميايى دارو سولفوناميد
  مكانيسم اثر با مهار رقابتى سنتز اسيدفوليك اثرات ضدباكترى و متوقف‌كننده بر رشد ميكوباكتريوم عامل جذام دارد.
  موارد مصرف درمان و پيشگيرى بيمارى جذام همراه با كلوفازيمن و ريفامپين؛ موارد تثبيت‌نشده مانند پروفيلاكسى مالاريا، SLE، پمفيگوس ولگاريس، درماتوز با ضايعات تاولي، آرتريت روماتوئيد، واسكوليت آلرژيك، پنومونى با پنوموسيستيس كاريني.
  ميزان مصرف جذام توبركلوئيد:
بالغين: مصرف خوراكى 100 ميلي‌گرم در روز (توأم با ريفامپين و با دوز 600 ميلي‌گرم روزانه و به‌مدت 6 ماه) به‌مدت 3 سال.
جذام لپروماتوس و لپروماتوس مرزي:
بالغين: روزانه 100mg خوراكي، به‌مدت 10 سال يا بيشتر.
پروفيلاكسى تماس با جذام چندباسيلي:
بالغين: روزانه 50mg.
كودكان: 25mg روزانه براى 12-6 سال، 25mg سه روز در هفته براى 5-2 سال، 12mg سه بار در هفته براى 2-0/5 سال.
پروفيلاكسى مالاريا:
بالغين: 100mg يك‌بار در هفته همراه پريمتامين 12/5 ميلي‌گرم خوراكى يك‌بار در هفته تا 6 هفته پس از تماس.
كودكان: 2mg/Kg خوراكى يك‌بار در هفته همراه پريمتامين 0/25mg/Kg خوراكى يك‌بار در هفته تا 6 هفته.
درماتيت هرپتى فرم:
بالغين: روزانه 50 تا 300mg در روز خوراكى (حداكثر 500mg/day) در دوزهاى منقسم پنوموني.
پنوموسيستيس كاريني:
بالغين: روزانه 100mg خوراكي، همراه تري‌متوپريم 20mg/Kg در دوزهاى منقسم.
موارد منع مصرف: در حساسيت مفرط نسبت به سولفون‌ها و در آنمى شديد.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوست: درماتيت اكسفولياتيو، حساسيت به نور.
سيستم عصبى مركزي: نوروپاتى محيطي، سردرد، اضطراب، خواب‌آلودگي، ترمور، تشنج، گيجي، افسردگي، اغما، جنون، تهاجم.
گوارشي: تهوع، استفراغ، دل‌درد، و بي‌اشتهائي.
دستگاه ادرارى تناسلي: وجود پروتئين در ادرار، سندرم نفروتيک، نکرو پاپيلر کليه.
چشم، گوش، حلق و بيني: تارى ديد، نوريت عصب چشمي، ترس از نور.
خوني: آنمى مگالوبلاستيک.
احتياطات: بيمارى کليوى و کبدى و در فقدان G6PD و در حاملگى (در گروه A قرار دارد) و در شيردهى بااحتياط مصرف شود.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: سريع. اوج اثر: ۸ـ۲ ساعت. انتشار: در کبد، کليه، عضلات و پوست تغليظ مي‌شود. متابوليسم: کبدي، دفع: کليوى و کمتر صفراوى (نيمه عمر ۳۰ـ۲۰ ساعت).
تداخلات داروئي: مصرف همزمان پريمتامين و تريمتوپريم باعث تشديد عوارض خونى مي‌شود؛ مصرف ذغال فعال باعث کاهش جذب گوارشى دارو مي‌شود؛ ريفامپين باعث کاهش سطح دارو به ميزان ۱۰ـ۷ برابر مي‌شود.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ اگر دماى بدن کم‌تر از ۱۰۱ درجه فارنهايت شود از دوز دارو کاسته شود.
ـ آزمايشات هفتگى کبدي: AST, ALT، بيليروبين.
ـ وضعيت کليوي: BUN، کراتينين، ميزان دفع ادرار، و وزن مخصوص آن و تست کامل ادرار قبل از شروع درمان و به‌طور ماهيانه انجام شود.
ـ سطح خونى دارو بررسى شود.
ـ بررسى از نظر کم‌خوني: هماتوکريت، هموگلوبين، خستگى و براى بررسى نوريت محيطى يا درماتيت اکسفولياتيو بيمار بايد تحت نظر باشد.
توصيه‌ها:
ـ براى کاهش علائم گوارشى به‌همراه غذا مصرف شود.
ـ در صورت بروز استفراغ از ضداستفراغ استفاده شود.
ـ بعد از انجام C&S ماهيانه مقاومت باکترى را ارزيابى کنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ نوزادان در کنار مادر دچار جذام نگهدارى شوند و طى مدت درمان با اين دارو تغذيه با شير مادر را تشويق کنيد.
ارزيابى باليني:
وضعيت غالب رواني: رفتار، عاطفه، تغييرات رفتاري. و جنون ممکن است رخ دهد.
وضعيت کبدي: کاهش اشتهاء، زردي، تيره‌شدن ادرار و خستگي.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ که اثرات درمان بعد از ۶ـ۳ ماه ممکن است ديده شود.
ـ که در طول مدت درمان توجه به ظرفيت تحمل داروئى بيمار براساس برنامه‌ريزى داروئى ضرورى است.
ـ از انجام کارهاى خطرناک در ارتباط با رانندگى در صورت بروز خواب‌آلودگى احتراز شود.