نام فارسى کلينداميسين در الکل (موضعي)
  نام انگليسى CLINDAMYCIN IN ALCOHOL (Topical)
  گروه دارويى ضد آكنه / آنتي‌بيوتيك موضعى
  موارد مصرف درمان آكنه ولگاريس، موارد تثبيت‌نشده مثل درمان اريتراسما، روزاسه، درماتيت اطراف دهان، درماتيت ناشى از استاز وريدي.
  ميزان مصرف به‌مقدار موردنياز در Base الكل پروپيليك و يا (اتانول) حل‌شده و روزى 3-2 بار به‌طور موضعى مصرف شود.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
قبل از مصرف محلول موضع را با آب گرم و صابون بشوييد.
از تماس محلول يا بخارات آن با شعلۀ مستقيم آتش اجتناب كنيد.
محلول را در ظروف دربسته دور از نور خورشيد و حرارت نگهدارى كنيد.
ارزيابى باليني:
درماني: برطرف‌شدن آكنه معمولاً هر 6 هفته پس از شروع درمان ملاحظات مي‌شود. براى تکميل درمان به ۱۲ـ۸ هفته وقت نياز است.
خشک‌شدن پوست: از مصرف همزمان داروهائى که موجب خشک‌شدن و پوسته‌ريزى پوست مي‌شوند خوددارى مي‌شود.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ از شستشوى مکرر محل ضايعه خوددارى کنيد.
ـ از تماس محلول با مخاط چشم، بينى و دهان خوددارى کنيد. در صورت اتفاق چنين امرى محل آن را با آب زياد بشوئيد.
دوره درمان ممکن است طولانى شود. به بيمار توصيه کنيد دوره درمان را کامل کند.