نام فارسى کاربنيسيلين ايندانيل سديم
  نام انگليسى CARBENICILLIN INDANYL SODIUM
  نام تجارى دارو Geocillin, Geopen Oral
  گروه دارويى آنتى‌بيوتيک
  گروه شيميايى دارو پني‌سيلين
  موارد مصرف عفونت‌هاى مجارى ادرارى و پروستاتيت حساس به E.Coli، انتروباكتر، انتروكوك، پروتئوس و سودمونا.
  ميزان مصرف بالغين: 2-1 قرص از راه خوراكى هر 6 ساعت به‌مدت 10 روز (براى درمان پروستاتيت به‌مدت 4-2 هفته).
  توضيحات دارو (جهت اطلاعات بيشتر به تك‌نگار CARBENICILLIN DISODIUM مراجعه شود).