نام فارسى بيوسرلين استات
  نام انگليسى BUSERELIN ACETATE
  نام تجارى دارو Suprecur, Suprefact
  گروه دارويى محرك تخمك‌گذارى
  گروه شيميايى دارو آنالوگ هورمون GnRH
  مكانيسم اثر با تحريك گيرنده‌هاى هيپوفيز باعث آزادشدن FSH و LH مي‌شود. با مصرف مداوم موجب مهار ترشح گونادوتروپين‌ها مي‌شود.
  موارد مصرف ايجاد آمادگى جهت تحريك تخمك‌گذارى براى لقاح خارجى رحمى (IVF).
  ميزان مصرف بالغين: مقدار 0/3mg به‌صورت زيرجلدي، 2 بار در روز به‌مدت 3 روز (شروع از روز اول يا دوم قاعدگي)؛ سپس تزريق 150 تا 225 ؟ به‌مدت يك‌روز. درصورت افزايش سطح استراديول مصرف اين دارو به‌همراه HMG قطع‌شده و تا زمان انجام تخمك‌گذارى HCG تجويز مي‌شود.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط به اجزاء همراه دارو.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبى مركزي: سردرد، سرگيجه، بي‌خوابي.
قلبى عروقي: افزايش فشارخون، نارسايى احتقانى قلب، ادم.
ادرارى تناسلي: احتباس ادراري، تكرر ادرار، هماچوري.
موارد ديگر: درماتيت، تنگى تنفس، آنمي.