نام فارسى بتامتازون دي‌سديم فسفات
  نام انگليسى BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE
  نام تجارى دارو Betnesol, Celestone Phosphate
  گروه دارويى ضدالتهاب استروئيدى (گوشي، چشمي)
  گروه شيميايى دارو گلوكوكورتيكوئيد
  موارد مصرف التهاب پلك چشم، ملتحمه، قرينه، بخش جلوئى چشم، واكنش‌هاى آلرژيك چشم، بلفاريت غيرچركي، زوناى چشمي، كراتيت سطحي، التهاب عنبيه و جسم مژگاني، التهابات (اگزوماتوئيد، سبوروئيك و عفونى گوش خارجي).
  ميزان مصرف بيماري‌هاى التهابى چشمي:
بالغين و كودكان: 2-1 قطره هر 2ساعت كه با كاهش ميزان التهاب مي‌توان مقدار مصرف را كاهش داد، يا همين‌طور ۵/۰ تا 1 سانتي‌متر از پماد 3-2 (در روز و هنگام خواب) زير پلك تحتانى قرار داده شود.
بيماري‌هاى التهابى گوش:
بالغين و كودكان: 3-2 قطره هر 3ساعت كه با كاهش ميزان التهاب، مقدار مصرف دارو كاهش مي‌يابد.
  توضيحات دارو (جهت اطلاعات بيشتر مراجعه شود به ذيل نام BETAMETHASONE SYSTEMIC).