نام فارسى آنتي‌هيستامين دکونژستانت
  نام انگليسى ANTIHISTAMINE DECONGESTANT
  نام تجارى دارو Naldecon
  گروه دارويى آنتي‌هيستامين، آنتاگونيست گيرندۀ H1
  گروه شيميايى دارو تركيب فنيل‌افرين و آنتاگونيست گيرنده H1 هيستامين
  موارد مصرف احتقان و آب‌ريزش از بينى و سينوس‌ها ناشى از سرماخوردگي، رينيت آلرژيك.
  ميزان مصرف در بالغين: يك قرص سه يا چهار بار در روز برحسب نياز.
در كودكان (12-6سال): حداكثر دو يا سه قرص در روز برحسب نياز.
  توضيحات دارو (جهت اطلاعات بيشتر به تك‌نگارهاى CHLORPHENIRAMINE و PHENYLEPHIRINE HCL مراجعه شود).