نام فارسى فاکتور آنتي‌هموفيليک (آ اچ اف)
  نام انگليسى ANTIHEMOPHILIC FACTOR (AHF)
  نام تجارى دارو Factorate, Hemofilt, Humafac, Profilate
  گروه دارويى بندآورنده خون
  گروه شيميايى دارو فاكتور هشت (VIII)
  مكانيسم اثر جهت تشكيل لخته، فعال‌شدن فاكتور X و تبديل پروترومبين به ترومبين ضرورى مي‌باشد.
  موارد مصرف هموفيلى A، و در بيمارانى كه مهاركنندۀ اكتسابى در گردش فاكتور هشت دارند، و موارد كمبود فاكتور هشت.
  ميزان مصرف بسته به‌شدت كمبود.
بالغين و اطفال: وريدى 10 تا 20U/kg هر 24-8 ساعت، با انفوزيون 10 تا 20ml در سه دقيقه.
موارد منع مصرف:
حساسيت مفرط‌، فاكتور هشت از آنتي‌بادى مونوكلونال.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: تهوع، استفراغ، كرامپ‌هاى شكمي، زردي، هپاتيت ويروسي.
پوستي: راش، كهير، برافروختگي.
دستگاه عصبى مركزي: سردرد، بي‌حالي، لرز، تب.
خوني: ترومبوز، هموليز، ايدز.
قلبى عروقي: هيپوتانسيون، تاكيكاردي.
تنفسي: برونكواسپاسم.
احتياطات: نوزادان و در اطفال زير دو سال، بيمارى کبدي، گروه‌هاى خونى AB, B, A و حاملگى (گروه C) و وجود مهارکننده فاکتور هشت.
فارماکوکينتيک: شروع اثر: سريع. مدت اثر: ۱۲ـ۸ ساعت. انتشار: از جفت عبور نمي‌کند. دفع: نيمه عمر ۲۴ـ۴ ساعت (به‌طور متوسط ۱۲ ساعت)
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ مطالعات خوني: (فاکتورهاى انعقاد با درصد نرمال سنجيده مي‌شوند، ۵% براى جلوگيرى از هموراژى خود به‌خودي، ۵۰ـ۳۰% براى جراحي، ۱۰۰ـ۸۰% براى هموراژى حاد).
ـ بيمارانى که داراى فاکتورهاى بازدارنده بيش از ۵ـ۱۰ Bethesda/ml هستند به دوزهاى بالاتر دارو نياز دارند.
ـ نبض: در صورت افزايش قابل ملاحظه نبض، دارو را قطع کنيد.
ـ هماتوکريت، تست کومبس براى گروه‌هاى خونى AB, B, A.
ـ آزمايش نمودن مهارکننده‌هاى فاکتور هشت قبل از شروع درمان، ممکن است به درمان ضدمهارکننده‌ها نياز پيدا شود.
توصيه‌ها:
ـ دارو را قبل از استفاده به آرامى تکان دهيد.
ـ پس از رقيق کردن با نرمال سالين گرم، دکستروز ۵%، رينگر لاکتات در مدت ۳ ساعت داده شود.
ـ در انفوزيون وريدى در صورتي‌که غلظت ۳۴ U/ml يا بيشتر باشد، حداکثر با سرعت ۲ml/min و اگر غلظت کمتر از ۳۴U/ml باشد با سرعت ۲۰ـ۱۰ ميلي‌ليتر در سه دقيقه تزريق مي‌شود.
ـ فاکتور Cryoprecipitated VIII که به‌صورت منجمد نگهدارى مي‌شود بايد در داخل حمام آب گرم تا دماى زير ۳۷ درجه سانتي‌گراد گرم شود (در دماى بالاتر فعاليت فاکتور از بين مي‌رود) کيسه را حين حل شدن به آرامى تکان دهيد و حداکثر طى ۳ ساعت مصرف کنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ ويال‌ها در يخچال نگهداري، ولى از يخ زدن آن جلوگيرى شود.
ـ پس از تهيه محلول رقيق‌شده، نبايد در يخچال نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني.
آلرژي: تب، راش، زردي، در صورتي‌که واکنش خفيف باشد با دادن Benadryl درمان را ادامه دهيد. معمولاً واکنش آلرژيک ظرف ۲۰ دقيقه فروکش مي‌کند.
گروه خونى بيمار و فرد خون‌دهنده.
علائم هموليز داخلى عروق ناشى از تداخل گروه‌هاى خوني: شامل تب، لرز، تنفس سريع تاکي‌کاردي، درد پهلو، هماچوري، افزايش بيلي‌روبين و LDH.
خونريزى از: مچ پا، زانو، آرنج، و ساير مفاصل.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ گزارش کردن علائم خونريزى از: لثه، زيرجلد، ادرار، مدفوع، و از راه استفراغ.
ـ امتناع از مصرف ساليسيلات گرايش به خونريزى را افزايش مي‌دهند.
ـ فاکتور هشت تغليظ شده را در دسترس داشته باشد و با مشاهده نخستين علائم خطر مصرف کند.
ـ گزارش نمودن علائم هپاتيت ويروسى و ايدز.
ـ ابتدا بايد در مقابل هپاتيت B ايميونيزه شود.
ـ گزارش هرگونه بثورات پوستي، دانه کهير، گرفتگى قفسه صدرى و هيپوتانسيون خون مي‌تواند ناشى از فاکتور هشت مشتق از آنتي‌بادى مونوکلونال باشد. چک شدن از لحاظ HIV.