نام فارسى آموديوکوآين
  نام انگليسى AMODIAQUINE HCL
  نام تجارى دارو Basoquine, Camoquin, Havoquin
  گروه دارويى ضدمالاريا
  گروه شيميايى دارو مشتقات آمينوكينولين
  مكانيسم اثر اين دارو از مجراى گوارشى جذب مي‌شود و در كبد به متابوليت فعال دزاتيل آمودياكين تبديل مي‌شود. اثر ضد تك‌ياخته‌اى اين دارو كامل شناخته نشده است.
  موارد مصرف درمان حملات حاد مالاريا ناشى از پلاسموديوم و يواكس، اوال، مالاريه و فالسيپاروم.
  ميزان مصرف حملات حاد مالاريا:
در بالغين: ابتدا 600mg از راه خوراكي، 6 ساعت بعد 200mg و در روز دوم و سوم روزانه 300mg تجويز مي‌شود. مجموع دوزاژ دارو براى سه‌روز 1600mg/1/73m است. يا ابتدا 400mg از راه خوراكى تجويز مي‌شود، سپس 6 ساعت بعد و روز دوم و سوم هربار 400mg تجويز مي‌شود.
كودكان: 6 تا 7mg/kg از راه خواكي، مطابق روش فوق تجويز مي‌شود.
موارد منع مصرف:
حساسيت شديد.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
دستگاه عصبي: بي‌قراري، سردرد، ضعف، سرگيجه، سايكوزتوكسيك، كنفوزيون، دپرسيون، نوروپاتى محيطي.
قلبى عروقي: هيپوتانسيون، تغييرات EKG، كارديوميوپاتي.
چشم و گوش و حلق و بيني: تغييرات بينائى (تاري‌ديد، تغييرات برگشت‌پذير قرنيه و شبكيه، آتروفى عصب بينائي)، اتوتوکسيسيتي.
گوارشي: بي‌اشتهائي، کرامپ شکمي، اسهال، تهوع، استفراغ، استوماتيت.
خوني: آگرانولوسيتوز، آنمى هموليتيک، آنمى آپلاستيک، ترومبوسيتوپني.
ديگر موارد: خارش، هپاتيت.
احتياطات:
پسوريازيس، پورفيري، کمبود آنزيم گلوکز ۶ فسفات دهيدروژناز (G6PD)، بيماري‌هاى کبدي، شيردهي.
فارماکوکينتيک: جذب گوارشي: کامل. شروع اثر: يک‌ساعت. متابوليسم: کبدي. ( به دزاتيل آمودياکين). دفع: کليوي.
تداخلات داروئي:
تشديد خطر سميت خونى در صورت مصرف همزمان پني‌سيلين آمين، افزايش خطر سميت کبدى در صورت مصرف همزمان داروهاى هپاتوتوکسيک، افزايش دفع کليوى دارو در صورت مصرف همزمان داروهاى اسيدي‌کننده ادرار.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ چشم: بررسى تغييرات بينائى (مخصوصاً در استفاده درازمدت).
ـ خوني: در صورت بروز زخم‌هاى دهاني، تب، پتشى و کبودى در اندام‌ها با انجام CBC از عدم بروز آگرانولوسيتوز اطمينان حاصل کنيد.
ـ کبد: با انجام تست‌هاى کبدى شامل AST, ALT و Alkaline Phosphatase از عدم بروز هپاتوتوکسيسيتى اطمينان حاصل کنيد.
توصيه‌ها:
ـ در صورت مشاهده تغييرات بينائي، اختلالات هماتولوژيک و يا مسموميت کبدى دادن دارو را قطع کنيد.
ارزيابى باليني:
بينائي: سنجش اوليه و متوالى قدرت بينائي.
خوني: بررسى CBC در فواصل منظم.
کبدي: بررسى آنزيم‌هاى سرمى سه‌گانه کبدى در فواصل منظم.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ نوبت فراموش شده دارو مي‌بايست در اولين فرصت مصرف شود، اما اگر برنامه مصرف دارو بيش از يک بار در روز باشد در صورت گذشت يک ساعت از زمان اصلى مصرف، از خوردن آن بايد خوددارى کرد و مقدار داروى نوبت بعد نيز نبايد دوبرابر شود.
ـ به‌علت احتمال بروز سرگيجه بيمار بايد از رانندگى و ساير کارهاى خطرناک خوددارى کند.
ـ به‌ بيمار توضيح دهيد که مصرف دارو باعث تيره شدن رنگ ادرار مي‌شود.