واکنش‌هاى پوستى از نوع آنافيلاکسى موضعى شبيه آرتوس در محل تزريق نادر نمى‌باشند. اين واکنش‌ها ممکن است همراه با تب و گاه با بثوراتى در نقطه ديگر همراه باشندکه هميشه خودبه‌خود و در عرض ۳ الى ۶ روز برطرف مى‌گردند. گاهى بثورات جلدى از نوع کهير در بيمارانى که سابقه حساسيت را دارند ديده مى‌شود که ارزش تست تحمل را قبل از واکسن روشن مى‌کند. قبلاً به‌دنبال واکسيناسيون آبله ضايعات پوستى که يک کهير حساسيتى تا آبله سيستميک متغير بود ديده مى‌شد.


در ۲ تا ۵ درصد موارد به‌دنبال واکسن سرخک و ۵ تا ۱۰ درصد موارد به‌دنبال واکسن سرخجه در فاصله بين ششمين و دوازدهمين روز اگزانتم پوستى مشاهده مى‌گردد.