اولين موارد استئيت را که با اوستئوليز پس از واکسن BCG مشخص مى‌شود مؤلفان اسکانديناورى گزارش نموده‌اند که معمولاً ۶ تا ۳۳ ماه پس از واکسيناسيون اتفاق مى‌افتد. محل آن بستگى به محل تزريق واکسن دارد و ممکن است که چند ناحيه را گرفتار کند. تکنيک واکسيناسيون به‌صورت تزريق حجم زياد واکسن احتمالاً مهم‌ترين اتيولوژى آن مى‌باشد. WHO شيوع آن‌را ۰۱/۰ در هر ۱۰۰،۰۰۰ شخص واکسينه تخمين مى‌زند.