تشنج

عده‌اى از مؤلفان تخمين زده‌اند که شيوع تشنج به‌دنبال واکسن سياه‌سرفه بيشتر از جمعيت غير واکسينه در همان سن نمى‌باشد WHO ميزان بروز ماهانه را چيزى حدود ۴/۱-۸/۰ در هر ۱۰۰۰ کودک سنين بين ۶ تا ۱۸ ماهه ارزيابى کرده است.


بروز تشنج پس از واکسن حدود يک مورد در هر ۱۰،۰۰۰ دوز تزريقى تخمين زده شده است. که البته همان‌گونه که در جدول زير نمايش داده شده است از يک مطالعه به مطالعه ديگر فرق مى‌کند. در بسيارى از موارد بهبودى بدون هيچ‌گونه اثر يا پايدارى پديد مى‌آيد.

حالت شوک

اين حالت ممکن است در عرضه ۱۰-۶ ساعت پس از اولين تزريق واکسن سياه‌سرفه به‌خصوص در شيرخواران اتفاق بيفتد. شروع آن ناگهانى است و با رنگ‌پريدگي، گاهاً کبودى و درجاتى از بى‌قرارى همراه است. اين حالت در عرض چند دقيقه بدون هيچ عواقبى ناپديد مى‌گردد. در نيمى از موارد سابقه فاميلى يا شخصى آلرژى وجود دارد ميزان بروز چنين واکنش‌هائى برحسب مؤلفان متفاوت چيزى حدود يک مورد در ۱۰،۰۰۰ تا ۲۰،۰۰۰ واکسيناسيون تخمين‌زده شده است.

سندرم‌ گريه طولانى

سندرم گريه يا فرياد طولانى در شيرخواران ۳ الى ۶ ماهه و در برخى موارد ۶ تا ۱۰ ساعت پس از واکسن ديده مى‌شود. اهميت اين سندرم هنوز در پرده ابهام است. ميزان بروز آن از يک مؤلف تا مؤلف ديگر فرق مى‌کند و حدود ۵/۰ تا ۶ در هر ۱۰،۰۰۰ واکسيناسيون است.

آنسفاليت

ميزان بروز آنسفاليت پس از سياه‌سرفه باز بسته به مؤلفان مختلف از ۰۰۱/۰ تا ۰۱/۰ مورد در هر ۱۰۰۰ واکسن فرق مى‌کند که در واقع به‌معنى يک مورد آنسفاليت در يک ميليون واکسيناسيون سياه‌سرفه است.

عوارض کشنده

اين عوارض به‌دنبال واکسيناسيون سياه‌سرفه پس از يک‌سرى عوارض عصبى شديد پديد مى‌آيند و هنوز ميزان بروز عوامل پديد آورنده آنها ناشناخته باقى مانده‌اند.

هيپس آرتيمى* (Hypsarrhythmia)

موارد نادرى از آن به واکسن سياه‌سرفه نسبت داده شده است ولى هنوز هيچ مدرک رسمى از رابطه علت و معلولى اين دو وجود ندارد. بلمن فرض را بر اين گذاشته است که وجود يک زمينه خاص در خود فرد وقوع هيپس آرتيمى را تسهيل مى‌نمايد و در واقع واکسن سياه‌سرفه به‌صورت يک تحريک‌کننده که در هر موردى ممکن است به‌وجود آيد عمل کند. جدول ميزان عوارض جانبى به دنبال واکسيناسيون DTP و مقايسه آن با عوارض جانبى سياه سرفه ميزان واکنش‌هاى جانبى را نشان مى‌دهد. اين واکنش‌ها به جزء سياه‌سرفه‌اىِ واکسن نسبت داده مى‌شوند و با عوارض طبيعى که توسط خود بيمارى سياه‌سرفه ايجاد مى‌گردند مقايسه گشته‌اند.


٭ Hypsarrhythmia: امواج‌ کوتاه با ولتاژ بلند که به‌طور اتفاقى از کانون‌هاى متعدد در قشر مغز برمى‌خيزد و در تمام آن منتشر مى‌گردد. از خصوصيات EEG اطفال است (دورلند)

ميزان عوارض جانبى به‌دنبال واکسيناسيون DTP و مقايسه آن با عوارض جانبى سياه‌سرفه

عوارض جانبى شيوع عوارض
در ۱۰۰،۰۰۰ مورد
سياه‌سرفه
شيوع عوارض
در ۱۰۰،۰۰۰
واکسيناسيون
آسيب پايدار مغزى (%۲-%۰/۶) ۲۰۰-۶۰۰ ۰/۶-۰/۲
انسفالوپاتى و آنسفاليت (%۴-%۰/۰۹) ۴۰۰۰-۹۰ ۳-۰/۱
تشنج (%۸-%۰/۶) ۸۰۰۰-۶۰۰ ۹۰-۰/۳
شوک ؟ ۳۰-۰/۵
مرگ (%۴-%۰/۱) ۴۰۰۰-۱۰۰ ۰/۲