در گذشته واکسن آبله‌ گاه باعث عفونت اتفاقى چشم از طريق ايزوايمن‌سازى گشته است.