موارد نادرى از پورپوراى ترومبوسيتوپنى به‌دنبال واکسن سرخک يا سرخجه گزارش گشته است.