واکسن‌هاى ديگرى هم هستند که قوياً توصيه مى‌شوند گرچه در مقررات اجبارى بين‌المللى قرار ندارند.


مسافرت فرصتى را فراهم مى‌آورد تا فرد وضعيت واکسينال خود را کنترل کند و تناسب وضعيت واکسيناسيون امروزى آن را تنظيم نمايد. اين امر مخصوصاً در مورد واکسن‌هاى پوليوميليت و کزاز صدق مى‌کند و برخى کشورها در مورد واکسن‌هاى مننگوکوک گروه‌هاى C+A و واکسن TAB، واکسن قبل از تماس با هاري، واکسن BCG (در صورت منفى بودن راکسيون توبروکولين) و يا واکسن هپاتيت يا يک تزريق از گاماگلوبولين۵/۱۶ درصد استاندارد شده با دوز حدود cc/kg۱۲۰ که براى مدت ۲-۳ ماه بالنسبه مؤثر مى‌باشد، نيز صادق است. واکسن TAB بايستى با واکسن پلى‌ساکاريد Vi تيفوئيد جايگزين شود چرا که فقط با سيل ابرت اپيدميوژنيک است.


واکسيناسيون برعليه سرخک براى بچه‌هاى بالاتر از ۹ ماه، قوياً توصيه مى‌شود. اين واکسن ممکن است با واکسن triple Imovax DTP يا واکسن ‌qudruple Imovax DPT Polio همراه باشد.


در آخر و آن‌هم در موارد کاملاً استثنائي، ايمن‌سازى عليه طاعون و تيفوس گزانتماتو ممکن است توصيه گردد.