هيچ مورد کنتراانديکاسيونى براى واکسيناسيون بين‌المللى مسافرين قيد نشده است، با اين حال اگر مورد خاصى مطرح باشد، مى‌بايست پزشک مربوطه دلايل امتناع از واکسيناسيون را روشن سازد و يک گواهى مکتوب به زبان کشور ميزبان يا زبان انگليسى تحويل نمايد. با اين وجود ممکن است مقررات بهداشتى محلى کشور، اين گواهى را قبول نداشته باشد و فرد مسافر را مجبور به واکسيناسيون نمايند و يا وى را بازداشت کنند يا در مدت کُمون تعيين شده براى بيمارى موردنظر، او را تحت پيگرد پزشکى قرار دهند.