گواهينامه بين‌المللى واکسيناسيون، يک گواهينامه شخصى است، نبايستى به‌صورت دسته جمعى و گروهى استفاده شود و فقط در صورتى ارزش دارد که در يک مرکزى که توسط بهداشت ملى درنظر گرفته شده، انجام شده باشد. ليستى از مراکز تعيين شده مى‌بايست توسط WHO چاپ شود.


تاريخ واکسيناسيون مى‌بايست به‌ترتيبى که ذکر مى‌شود، نوشته گردد:


روز، ماه، سال


ماه مى‌بايست با حروف نوشته شود مثلاً february 1985


گواهينامه مذکور مى‌بايست توسط فردى که از طرف مراکز بهداشت ملى تعيين شده، امضاء شود. مهر رسمى آن مرکز مى‌تواند جاى اين امضاء را بگيرد.