ايمون‌گلوبولين‌ انسانى از ۵ گروه اصلى تشکيل شده‌اند: IgD ،IgA ،IgM ،IgG و IgE که هر يک از آنها زيرگروه‌هائى دارد. گروه‌هاى متفاوت و زيرگروه‌هاى مختلف ايمونوگلوبولين‌ها نمايانگر متفاوت بودن اعمال گروه‌ها است که براى روياروئى با انواع گوناگون آنتى‌ژن‌ها لازم مى‌شود. همه پادتن‌ها ايمونوگلوبين هستند اما هنوز اين سوال مطرح است که آيا همه ايمون‌گلوبولين‌ها آنتى‌بادى هستند. سازمان جهانى بهداشت توصيه مى‌کند که اصطلاح ”گاماگلوبولين“ (gammaglobulin) به‌عنوان مترادفى براى ”ايمون‌گلوبولين‌“ به‌کار نرود.