هيچ يک از واکسن‌هائى که در زير آورده شده‌اند تراتوژنيک نيستند.


واکسيناسيون سياه‌سرفه واکنش‌هاى شديدى ايجاد مى‌کند، و تب که قسمتى از واکنش است ممکن است ايجاد سقط يا زايمان زودرس بنمايد، بنابراين واکسينه کردن زن حامله غيرعاقلانه مى‌باشد مخصوصاً اينکه اين واکسيناسيون خيلى به‌ندرت لازم است.


واکسيناسيون ديفترى توسط بزرگسالان نسبتاً بد تحمل مى‌شود و بايستى محدود به موقعيت‌هاى اورژانسى شود که در حال حاضر بسيار نادر مى‌باشند.


واکسيناسيون هارى تنها در مورد آلودگى قطعى توصيه مى‌شود.


واکسن‌هاى هارى تهيه شده روى مغزهاى حيوانات در سال‌هاى اخير ديگر استفاده نمى‌شوند. به علت واکنش‌هاى شديد ايجاد شده توسط آنها و توسط واکسن‌هاى غيرفعال توليد شده، به علت واکنش‌هاى شديد ايجاد شده توسط آنها و توسط واکسن‌هاى غيرفعال توليد شده، در محيط کشت سلولى فاقد سلول عصبي، جايگزين شده‌اند. واکسن هارى تهيه شده روى سلول‌هاى ديپلوئيد انسانى کاملاً مؤثر و بى‌ضرر مى‌باشد. وخامت بيش از حد هاري، واکسيناسيون هر زن حامله‌اى را که توسط يک حيوان هار يا مشکوک به هاري، گاز گرفته شده الزامى مى‌سازد.


واکسيناسين ب‌ث‌ژ در دروان حاملگى توصيه نمى‌شود گرچه بى‌ضرر است. در موارد آلودگى شيمى درمانى ضد سل انجام مى‌شود.


واکسيناسيون مننگوکوک ‌A+C هنوز در اروپا انجام نمى‌شود زيرا مننژيت مننگوکوکى B شايع‌ترين نوع است. با اين وجود، اين واکسيناسيون در موارد مسافرت به کشورهاى خارجى يا منطقه اندميک انجام مى‌شود. اين واکسن‌ها کاملاً بى‌ضرر بوده و ممکن است براى زن حامله استفاده شود.


واکسيناسيون پنوموکوکى همانند واکسن تيفوئيد - پاراتيروئيد براى زن حامله غيرضرورى مى‌باشد.