برنامه‌ريزى

اگرچه واکسن‌هاى امروز بى‌ضرر مى‌باشند، در مورد اشخاص آلرژيک بعضى احتياط‌هاى عمومى بايستى رعايت شود:


۱. يک کودک آلرژيک در فاز حاد اختلال خود نبايستى واکسينه شود، بايد منتظر بهبود يا تسکين موقتى بود.


۲. بايستى مطمئن شد که واکسن‌هائى که استفاده مى‌شوند حاوى آنتى‌بيوتيک‌هاى خطرناک براى اشخاص آلرژيک مانند پنى‌سيلين يا استرپتومايسين نيستند.


۳. در روز ايمن‌سازى بايستى يک آنتى‌هيستامين تجويز کرد و درموارد آلرژى شديد آن را تا ده روز ادامه داد.


۴. به‌استثناء ب‌ث‌ژ، بهتر است حساسيت شخصى را با استفاده از محلول حاوى واکسن رقيق شده ۵ هزار در محلول سالين فيزيولوژيک فنلى ارزيابى کرد.


در جدول زير خلاصه تست‌هاى تحمل استفاده شده توسط ماند و تروند و خطرات ايمن‌سازى افراد آلرژيک را مشاهده مى‌کنيم.


بايستى توجه نمودکه تست‌هاى تحمل را براى واکسن‌هاى حاوى ماده جاذب به‌صورت داخل جلدى به‌کار برد، به‌دليل واکنش‌هاى مخصوصى که گاهى توسط ماده جاذب ايجاد مى‌شود. اين مطلب براى ايموواکس ديفترى کزاز و سياه‌سرفه، ايموواکس کزاز و ايموواکس ديفترى - کزاز صحيح مى‌باشد. تست تحمل و ايمن‌سازى بايستى به‌صورت زيرجلدى انجام شود.


واکسن‌هاى تهيه شده روى تخم‌مرغ جنين‌دار يا جنين مرغ:


- واکسن آنفلوآنزا
- واکسن تب زرد
- واکسن سرخک
- واکسن اوريون

تست تحمل و خطرات واکسن در اشخاص آلرژيک (MANDE,THEROND)

واکسن‌ها تست تحمل موارد منع مصرف ملاحظات
آبله آگزما+++، خارش، درماتيت - ديگر در فرانسه استفاده نمى‌شود.
- بدون ناسازگارى ايمني
- خطر انتشار حاد پوستول‌هاى شبه‌آبله کاپوزي
ب‌ث‌ژ - - -
فلج‌اطفال تزريقي يک تست منفرد
- ۰/۵cc، رقيق شده تا ۱۰ برابر
- اولين تزريق ۱۰ روز بعد
- مقادير غيرقابل اندازه‌گيرى از استرپتومايسين - نئومايسين و پلى‌سيکلين
فلج‌اطفال خوراکي ۱ قطره واکسن + ۹ قطره آب روى مقدارى شکر سابقاً در اشخاص آلرژيک به پنى‌سيلين استفاده نمى‌شد حاوى مقادير اندکى از کانامايسين و نئومايسين، رنگ صورتى به‌علت فنل قرمز مى‌باشد
ديفترى - کزاز - سياه‌سرفه، به تنهائى يا به همراه هم تست اول: ۱۵/۰ سى‌سى از واکسن تا ۱۰ برابر رقيق شده
تست دوم: ۱۰ روز بعد ۱۵/۰ سى‌سى رقيق نشده
- اولين تزريق واکسن ۱۰ روز بعد
- براى ديفترى به منظور ارزيابى ايمنى از تست شيک استفاده مى‌کنيم
تب‌زرد، سرخک، اوريون مشابه فوق در موارد آلرژى به تخم‌مرغ نبايستى مصرف شود واکسن سرخک حاوى مقادير اندکى از نئومايسين و اوريون حاوى کانامايسين است
آنفلوآنزا تست اول: ۵/۰ سى‌سى از واکسن تا ۱۰ برابر رقيق شده
- در صورت ايجاد واکنش دومين تست تحت آنتى‌هيستامين
- تزريق ۱۰ روز بعد
در موارد آلرژى به تخم‌مرغ نبايستى استفاده شود
TAB - - يک واکسن مهاجم مى‌باشد. در موارد خاص استفاده مى‌شود