ازدواج فاميلى

وقتى خويشاوندان خونى با هم ازدواج مى‌کنند، اين خطر وجود دارد که صفاتى که مربوط به ژن‌هاى مغلوب هستند و صفات چندژنى (Polygene)، خود را بروز دهند. از جمله اين صفات آلبينيسم، آلکاپتونوري، فنيل کتونوري، و بسيارى ديگر از اين‌گونه صفات مى‌باشند. همچنين مرگ در فرزندان عموزادگان و خاله‌زادگان در هشت سال اول زندگى ۱۱۶ در ۱۰۰۰ بوده است در حالى‌که در گروه کنترل ۵۵ در ۱۰۰۰ گزارش شده است. بنابراين پائين آوردن ازدواج‌هاى فاميلى يکى از اقدامات بهداشتى در جامعه است.

ازدواج در سن بالا

دنيا به کام کسانى است که زود ازدواج مى‌کنند. کشف تريزومى ۲۱ و اين واقعيت که مونگوليسم در بچه‌هائى بيشتر شايع است که از مادران پيرتر به‌دنيا آمده‌اند، تأئيد مى‌کند که زود ازدواج کردن زنان، براى جلوگيرى از مونگوليسم، بهتر از دير ازدواج کردن آنها است. ميزان بروز مونگوليسم در مادر ۲۰ ساله ۱ در ۳۰۰۰ و در مادر ۴۰ ساله ۱ در ۴۰ مى‌باشد.